Abdelkader Agoun

Fall 2020 Sections

 • MATH-0999 (Support for College Algebra) Section: E01
 • MATH-1111 (College Algebra) Section: E1Z
 • MATH-1111 (College Algebra) Section: E02
 • MATH-1111 (College Algebra) Section: E05
 • MATH-1111 (College Algebra) Section: E03
 • MATH-1111 (College Algebra) Section: E04
 • MATH-1401 (Elementary Statistics) Section: E02
 • MATH-1401 (Elementary Statistics) Section: 1CG

Summer 2020 Sections

 • MATH-1111 (College Algebra) Section: 1CG
 • MATH-1113 (Precalculus) Section: E01

Spring 2020 Sections

Fall 2019 Sections

 • MATH-1111 (College Algebra) Section: 25
 • MATH-1111 (College Algebra) Section: 28
 • MATH-1113 (Precalculus) Section: 03G
 • MATH-1113 (Precalculus) Section: 92
 • MATH-1401 (Elementary Statistics) Section: 04 Download Syllabus [PDF]
 • MATH-1401 (Elementary Statistics) Section: 08 Download Syllabus [PDF]

Summer 2019 Sections

 • MATH-1113 (Precalculus) Section: 06G

Spring 2019 Sections

Fall 2018 Sections

Summer 2018 Sections

 • MATH-1111 (College Algebra) Section: 05G
 • MATH-2008 (Found of Numbers & Operations) Section: 91 Download Syllabus [PDF]

Spring 2018 Sections

Fall 2017 Sections

Summer 2017 Sections

Spring 2017 Sections

Fall 2016 Sections